Riitta Särkelä avaa juhlavuoden kirjoitussarjan

Juhlavuoden kirjoitussarja alkaa Ensi- ja turvakotien liitto ry:n pääsihteeri Riitta Särkelän kirjoituksella: Osallisuus on avainasia lapsen oikeuksien toteutumisessa.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti 75 v / Kirjoitussarja

Osallisuus on avainasia lapsen oikeuksien toteutumisessa

Kansallinen lapsistrategia julkistettiin helmikuussa. Se on hyvin merkittävä edistysaskel siinä, että Suomessa päästään pirstaleisesta ja lyhytjänteisestä lapsipolitiikasta eri hallinnonalojen ja -tasojen sekä eri toimijoiden yhteiseen, pitkäjänteiseen ja yli hallituskaudet ulottuvaan otteeseen. Nyt tarvitaan hyvä toimeenpanosuunnitelma askelmerkkeineen ja resursseja työn tekemiseen.

Haluaisin ajatella niin, että emme tarvitse välttämättä erillistä lapsipolitiikkaa, vaan sitä, että lapsi omine tarpeineen on läsnä kaikissa politiikoissa ja päätöksissä. Siihen pääseminen edellyttää, että käytännössä otamme tosissamme, että kaikilla päätöksillä on lapsivaikutuksia. Arvioimme vaikutukset ja varmistamme, että arviointimme muuttaa tarpeen mukaan valmisteltavia päätöksiä.

Jotta näin voi tapahtua, se edellyttää, että lapsivaikutusten arviointia tehdään ennakoivasti, ei vain jälkikäteen. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi ovat keskeisiä välineitä siinä, että lapsen edun ensisijaisuus toteutuu. Kansallisen lapsistrategian strateginen linjaus onkin, että lapsiin ja perheisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi otetaan systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja toimintaa hallinnon kaikilla tasoilla.

Lapsen oikeus osallisuuteen on tärkeä perus- ja ihmisoikeus. Tämä lähtökohta on vahvasti mukana kansallisen lapsistrategian linjauksissa. Aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kehittymisen kannalta on tärkeää, että jokaiselle lapselle syntyy kokemus siitä, että omalla mielipiteellä on merkitystä, tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa. Kyse on myös siitä, että lapsi saa riittävästi tietoa itseään koskevista suunnitelmista ja päätöksistä. Tähän meitä velvoittaa kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö.

Osallisuus on aitoa vasta, kun se lähtee lasten ja nuorten omista tarpeista. Europe Kids want -kyselyn mukaan lähes puolet Euroopan lapsista ja nuorista kokee, etteivät he tule kuulluksi päätöksenteossa. On syytä kysyä, miten minun kunnassasi lasten ja nuorten ääni kuuluu? Onko sille olemassa lainsäädännön edellyttämät rakenteet? Onko se läsnä arjen työssä? Miten lasten ja nuorten ääni ja näkemykset kuuluvat omassa organisaatiossani ja toiminnan kehittämisessä? Entä kotona? Lapsen osallisuus ei ole vain joidenkin toisten asia, vaan meidän jokaisen, minun ja sinun.

Kaikkein haavoittavimmassa tilanteessa elävien lasten ääni uhkaa jäädä kokonaan kuulumatta. Sama koskee kaikkein pienimpiä ja vauvoja. Heidän äänestään ei aina kuulu edes kuiskausta. Toisin voi ja pitää jatkossa olla. Ensi- ja turvakotien liitossa ja jäsenyhdistyksissä teemme työtä juuri haavoittavissa tilanteissa elävien lasten kanssa. Se velvoittaa meitä aktiivisesti ponnistelemaan, että lapselta aina kysytään, miten hän voi ja mitä hän toivoo ja vaikuttamaan, että niin myös eri palveluissa tapahtuu. Kuntavaaleissa meillä on hyvä vaikuttamisen paikka. Ollaan siis kaikki aktiivisesti lasten asialla haastamassa ehdokkaita.

Toistuvasti esimerkiksi Nuorten erofoorumissa ja Nuorten väkivaltafoorumissa tulee esille, että aikuisten kanssa palveluissa kyllä puhuttiin, mutta kukaan ei kysynyt minulta. Viesti on ollut myös se, että perheen ongelmia ei ole uskallettu ottaa lapsen kanssa puheeksi. Esimerkiksi sen kysyminen, koetko olosi turvalliseksi, ei vahingoita. Sen sijaan vaikeneminen vahingoittaa, koska se estää lapselta hänen tarpeidensa mukaisen avun saamisen.

Viime vuosina on kehitetty paljon hyviä työmenetelmiä eri tahoilla avuksi. Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitossa on kehitetty Turva10- välineet eri ikäisten lasten kanssa turvallisuudesta keskustelemiseen ja niihin kouluttaudutaan hyvin. Paljon muutakin on tarjolla.

Lämpimät onnittelut 75 vuotta täyttävälle Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:lle ja kiitos uraauurtavasta työstänne lasten oikeuksien ja osallisuuden puolesta!

Riitta Särkelä
YTT, pääsihteeri
Ensi- ja turvakotien liitto ry