Arvona turvallisuus – miten se näkyy arjessa ja asiakastyössä?

Työtä turvallisuuden puolesta -kirjoitussarjamme jatkuu. Palvelupäällikkö Sirpa Savolainen kertoo kirjoituksessaan, mitä kaikkea turvallisuus tarkoittaa niin ammattilaisille kuin asiakkaille.

Arvot ohjaavat ajatteluamme ja tavoitteitamme. Ne näkyvät päivittäisessä arjessamme valintoina sen suhteen, miten haluamme toimia. Palveluissamme arvot ja toimintaperiaatteet luovat perustan asiakastyölle.

Yksi yhdistyksemme arvoista on turvallisuus. Myös Ensi- ja turvakotien liiton strategiakauden yhteisenä viestinä on ”jokainen on turvassa”.  Mitä turvallisuus tarkoittaa meille ammattilaisille ja miten se näkyy asiakkaalle?

Haluamme auttaa, jotta jokaisella olisi turvallinen arki ja koti.

Yhdistyksemme tarkoitus on auttaa apua tarvitsevia vaikeassa elämäntilanteessa. Pyrimme lisäämään turvallisuutta kaikessa työssämme. Haluamme antaa lapselle turvallisen sylin kasvaa ja kehittyä. Haluamme tarjota lapselle turvalliset tapaamiset hänestä erossa asuvan vanhemman kanssa. Haluamme lisätä turvallisuuden tunnetta erotilanteessa ja tarjota tukea turvalliseen synnytykseen. Haluamme auttaa, jotta jokaisella olisi turvallinen arki ja koti sekä läheissuhteita ilman väkivaltaa.

Asiakkaan kokemukseen avun saamisesta liittyy olennaisesti kokemus luottamuksesta ja työskentelyn turvallisuudesta. Turvallisuutta luomme tekemällä rakenteet sellaisiksi, että tukea tarvitsevat uskaltavat kysyä apua.

Turvallisuus on sitä, että asiakas tulee kohdatuksi ja kuunnelluksi sekä sitä, että työntekijät ymmärtävät asiakkaan tilannetta ja tunteita. Turvallisuutta on luottaa siihen, että työntekijät kertovat asiakkaalle hänen oikeuksistaan ja ratkaisuvaihtoehdoista, ja että asiakas on osallinen ja päätöksentekijä omassa asiassaan. Turvallisuutta tuo se, että työntekijät kannattelevat asiakasta ja auttavat hänet vaikeuksista eteenpäin.

Asiakaskokemukset ovat työmme tärkein turvallisuuden mittari.

Olemme sosiaalihuollon palveluntarjoajana ja -järjestäjänä velvollisia valvomaan asiakasturvallisuutta. Arvojen ja toimintaperiaatteiden lisäksi erilaiset lait ja ohjeet varmistavat, että huomioimme toiminnassamme ja työskentelyssämme asiakkaan näkökulman ja aseman.

Asiakaskokemukset ovatkin työmme tärkein turvallisuuden mittari. Turvallisuuden näkökulmasta työmme tavoitteena on – ei enempää eikä vähempää – kuin se, että työskentelymme aikana ja myös sen jälkeen asiakkaiden kokema turvallisuus lisääntyy.

Sirpa Savolainen
palvelupäällikkö
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry

Yhdistyksemme tämän vuoden kirjoitussarja keskittyy turvallisuuden teeman ympärille.
Ammattilaisemme kirjoittavat teemasta Työtä turvallisuuden puolesta -otsikon alla.
Aiemmat kirjoitukset löytyvät verkkosivuiltamme.