Yhteistyöllä turvallista elämää rakentamassa – Tukea ja turvaa-hanke​

Muutoksen edessä meistä jokainen kaipaa apua ja tukea, jotta voi rakentaa itselleen turvallisen ja hyvän elämän. Meillä Keski-Suomen ensi-ja turvakoti ry:llä (Ksetu) heräsi huoli asiakkaidemme jatkopoluista, saavatko he riittävästi tukea muutoksen keskellä. Tukea ja turvaa -hanke käynnistettiin tammikuussa 2023 kehittämään yhteistyötämme eri toimijoiden kanssa, lisäämään ammattilaisten sekä kansalaisten tietoisuutta palveluistamme sekä tekemään palvelupolkuja sujuvammaksi ja näkyväksi. Tässä artikkelissa minä, hankekoordinaattori Piia kerron, mitä hankkeessa on tehty nyt kevään aikana.

Asiakastyö

Kevään aikana olen päässyt tapaamaan Ksetun asiakkaita ja auttamaan heitä, sekä ohjaajia asiakkaan jatkopolun rakentamisessa. Kevään aikana olemme yhdessä selvittäneet mm. työllisyyteen, oikeusapuun, Kelan korvauksiin, velkoihin sekä asumiseen liittyviä asioita. Tarvittaessa olen ollut yhteydessä muihin ammattilaisiin, saadakseni tietoa, mistä voisimme löytää apua ja ratkaisun asiakkaamme tilanteeseen. Näissä yhteydenottotilanteissa tietoa palvelujärjestelmien haasteista välittyy hyvinvointialueen ammattilaisille. Olen ollut yhteydessä hyvinvointialueen ammattilaisiin mm. asiakkaan asumis- sekä työllisyystilanteeseen liittyvissä haasteissa. Tämän lisäksi tietoa palvelujärjestelmän haasteista olen tuonut aktiivisesti esiin vierailemissani verkostotapaamisissa.

Asiakkaidemme tuen tarvetta selvitettiin kevään lopulla myös kyselyn avulla. Yhdessä sosionomiopiskelijan kanssa laadimme Keski-Suomen ensi- ja turvakotiyhdistyksen asiakkaille SurveyPal-kyselyn, missä selvitettiin heidän tuen tarvettaan silmällä pitäen vapaaehtoistoimintojen kehittämistä. Kyselyn kautta nousi esiin teemoja, mitkä eniten pohdituttavat asiakkaita sekä minkälaista tukea he kaipaisivat arkeensa, ja mikä auttaisi ylläpitämään turvallista arkea ja elämää. Vierailin myös Olkkari-ryhmissä keskustelemassa asiakkaiden kanssa ja kuulemassa heidän tuen tarvettaan. Eniten asiakkaat toivovat turvallista aikuista lapsilleen, sekä itselleen mahdollisuutta keskustella säännöllisesti toisen aikuisen kanssa. Asiakkaat toivoivat myös tukea asiointikäynneille, arjen askareisiin sekä esimerkiksi talous- sekä työasioiden pohtimiseen. Tämän tiedon ja palautteen pohjalta lähdemme pohtimaan, miten voisimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa vastata asiakkaidemme tuen tarpeeseen.

Viestintä

Viestinnällä sekä aktiivisella verkostoitumisella olen pyrkinyt edistämään ammattilaisten sekä kansalaisten tietoisuutta palveluistamme. Uskon, että viestinnällä voidaan myös madaltaa kynnystä pyytää ja vastaan ottaa apua. Yhdessä viestinnän ammattilaisen tuella olen päivittänyt yhdistyksen nettisivuja selkeämmäksi, jotta tieto löytyy helpommin ja sivujen päivittäminen käy sujuvammin. Yhdistyksen nettisivuille on luotu oma sivu hankkeelle, missä kerrotaan hankkeen tavoitteista ja tarkoituksesta, eli sieltä voit kurkata lisätietoa.

Meillä Ksetulla viestintää toteutetaan koko yhdistyksen henkilökunnan voimin. Jyväskylän turvakodilla on TikTok-tili, minkä sisällön suunnittelussa olen tukenut turvakodin henkilöstöä. Äänekosken Turvakoti perusti nyt keväällä Instagram-tilin. Käykää katsomassa! Kiitos opiskelijalle, joka käynnisti Instagram-viestinnän Äänekosken turviksella 🫶🏻

Kevään aikana laadin viestinnän tueksi materiaalipaketin sekä rakensin pohjan viestinnän vuosikellolle sekä viestintäsuunnitelmapohjan. Nämä materiaalit jaoin Äänekosken sekä Jyväskylän turvakodin henkilöstölle, jotka tuottavat sisältöä sosiaaliseen mediaan. Olen kevään aikana tukenut ja auttanut henkilökuntaamme ideoimaan sosiaalisen median sisältöä, jolla saadaan turvakotien arkea sekä toimintaa näkyväksi niin kansalaisille kuin ammattilaisille.

Tammikuussa 2023 kirjasin Ksetun toiminnat sekä tapahtumat Lähellä.fi – sivustolle. Kävijämäärä kesäkuun 2023 lopussa kaikissa toiminta- ja tapahtumailmoituksissa on yhteensä 238. Instagram-tilimme profiiliin lisäsin loppukeväästä linkkipuun LinkTree-sovelluksen avulla. Tämä mahdollistaa Instagram-julkaisuissa seuraajien ohjaamisen nettisivuillemme lisätiedon pariin, mikä lisää seuraajien tietoisuutta tarjoamastamme toiminnasta. Linkkipuuta on katsottu 72 kertaa ja klikattu 31 kertaa. 

Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry ylläpitää viestintärinkiä Keski-Suomen järjestöille. Pidin viestintäringissä luennon aiheesta ”Sosiaalinen media järjestöjen viestinnässä”. Tällä tavalla osaamista jakamalla voimme rohkaista muita järjestöjä kokeilemaan erilaisia viestinnän keinoja ja löytämään uusia viestinnän tapoja, mikä edistää tietoisuutta järjestöjen tarjoamasta avusta. 

Verkostotyö

Asiakkaiden oikeaaikaisen avun saantia on edistetty lisäämällä verkostojen tietoisuutta Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n palveluista, jotta kansalaisia osattaisiin ohjata meidän palveluihin jo varhaisessa vaiheessa. Olen vienyt tietoa yhdistyksemme palveluista eteenpäin Keski-Suomen eri verkostoissa sekä digitaalisia viestintävälineitä hyödyntäen. Myös yhdistyksemme sisällä nostimme esiin tarvetta tutustua paremmin toistemme työhön, ja mitä osaamista sekä palveluita tarjoamme.

Kevään aikana olen esitellyt hanketta Valikko-verkostossa, Lapsi- ja perhejärjestöjen verkostossa sekä Järjestöareenassa. Edellä mainittujen verkostojen lisäksi olen osallistunut ja vienyt tietoa hankkeesta, Ksetun palveluista sekä asiakkaiden tarpeista Työkyvyn tuen tiimiin ja Kuokkalan sekä Jyväskylän keskustan perhekeskusverkostoihin. Keväällä osallistuin myös Tyttöjen talon verkostokahveille sekä Asemankulman verkostokahveille ja vei mukanani laatimiani nuorille kohdennettuja esitteitä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n palveluista sekä Ensi- ja turvakotien liiton materiaalia turvallisuudesta.

Syksy 2023

Hanke etenee hyvin ja aikataulussa. Syksyllä 2023 jatketaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja pyritään kehittämään toimintamalleja, joilla sujuvoitetaan asiakkaiden oikea-aikaisen ja riittävän tuen saamista. Syksyllä myös jatketaan hyvin aloitettua viestintää ja tuodaan esiin Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n palveluita niin ammattilaisille kuin kansalaisille. Myös syksyllä olen henkilökuntamme ja asiakkaidemme tukena ja pyrin sujuvoittamaan avun ja tuen saantia, sekä nostan verkostoissa esiin palvelujärjestelmässä havaitsemiamme haasteita.  

Teemme mielellään yhteistyötä! Laita rohkeasti viestiä, niin keskustellaan ja ideoidaan yhdessä. Yhteystietomme löydät täältä