Avaimia lasten osallisuuden edistämiseen

Juhlavuotemme kirjoitussarja jatkuu. Eija Sevón, Eija Salonen ja Maarit Alasuutari kirjoittavat nyt lasten osallisuudesta. Miten se toteutuu käytännössä?

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti 75 v / Kirjoitussarja

Lasten osallisuudella tarkoitetaan heidän mahdollisuuttaan osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin päivittäisiin toimiin ja päätöksiin.  Osallisuus perustuu vapaaehtoisuuteen. Sen kannalta on tärkeää, että lapset voivat ilmaista näkemyksensä turvalliselle aikuiselle, oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisin keinoin. Lasten osallisuuden toteutuminen edellyttää, että heidän näkemyksensä myös kuullaan ja otetaan huomioon, kun tehdään heitä ja heidän yhteisöjään koskevia päätöksiä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla lasten osallisuus on huomioitava kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa. Lasten osallisuutta tulee siten edistää niin varhaiskasvatuksessa ja koulussa kuin erilaisissa perhepalveluissa ja lastensuojelussa. Näistä lainsäädäntöön kirjatuista tavoitteista huolimatta lasten osallisuuden toteutumiseen liittyy monia jännitteitä ja haasteita.

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa esimerkiksi erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten osallisuus ei aina toteudu opetusryhmissä. Myös pienimpien, muutoin kuin sanoin kommunikoivien lasten osallisuuden tukeminen vaatii ammattilaisilta erityistä osaamista. Lastensuojelun alueella kohdataan niin ikään tilanteita, joissa lasten osallisuus on tärkeää, mutta haastavaa toteuttaa käytännössä. Monet lasten parissa työskentelevät ammattilaiset kokevatkin lasten osallisuutta koskevat tietonsa ja taitonsa riittämättömiksi.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen OIVA – Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa -hanke vastaa tähän koulutustarpeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää lasten kanssa toimivien ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten oikeuksista, osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä vahvistaa näiden asioiden toteutumista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Tavoitteen saavuttaminen tukee niin lasten oikeuksien ja osallisuuden toteutumista kuin heidän kehitystään kohti demokraattista kansalaisuutta.

Lasten oikeuksien ja osallisuuden kysymyksiin perehdytään OIVA-hankkeen tuottamilla uusilla opintojaksoilla Lasten oikeudet ja osallisuus sekä Children’s rights and participation, jotka käynnistyvät itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina syksyllä 2021. Opintojaksoilla eri alojen asiantuntijoiden kokemukset täydentävät toisiaan ja laajentavat näkökulmia lasten oikeuksiin ja osallisuuteen. Asiantuntijavideot kiteyttävät mielenkiintoisella tavalla lasten oikeuksiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja ongelmakohtia.

Rikkaiden oppimateriaalien ohella oppimista tukevat monipuoliset tehtävät ja muiden opiskelijoiden kanssa käytävät verkkokeskustelut. Opinnot on jaettu pienempiin, oppimista jäsentäviin ja selkiyttäviin kokonaisuuksiin. Uudet opintojaksot antavatkin monia avaimia lasten osallisuuden edistämiseen.

Maarit Alasuutari, professori
Eija Sevón, yliopistotutkija
Eija Salonen, yliopistonopettaja
Jyväskylän yliopisto

Eija Salonen, Jyväskylän yliopisto
Eija Salonen
Eija Sevón, Jyväskylän yliopisto
Eija Sevón
Maarit Alasuutari