Katsaus Tukea ja turvaa -hankeen tuloksiin

Tukea ja turvaa-hanke toteutettiin yksivuotisena hankkeena Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:ssä. Hankkeen keskiössä olivat asiakkaiden palvelupolut sekä tietoisuus palveluista. Hankkeessa työskenteli hankekoordinaattori 100% työajalla. Hankekoordinaattori tapasi asiakkaita ja auttoi löytämään heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluja ja välitti tietoa asiakkaiden tarpeista hyvinvointialueelle sekä eri verkostoihin. Tämän lisäksi hankevuonna kehitettiin yhdistyksen viestintää ja näkyvyyttä niin kansalaisten kuin ammattilaisten suuntaan.

Palvelupolut

Ensikodilta nousi esiin tarve kuvitetusta palvelupolusta. Hankkeessa tuotettiin visuaalinen esitys ensikodin, lähisuhdeväkivaltatyön, Baby Bluesin sekä erotyön palvelujen prosessista. Tässä alla näette esimerkin Lähiksen palvelupolusta. Esityksestä pyrittiin laatimaan selkeä ja saavutettava, sekä helppokäyttöinen, jotta sitä voidaan helposti päivittää. Palvelupolkujen työstämistä jatketaan yhdistyksessä hankkeen päättymisen jälkeen.
Tämän lisäksi laadittiin piirakkamalli, mihin on koottuna yhdistyksen ulkopuolisia palvelujentarjoajia sujuvoittaaksemme oikea-aikaisen avun löytämistä asiakkaillemme. Palvelujen piirakkamalliin voit tutustua täällä. Tänne nettisivuillemme rakennettiin myös “Löydä apua”-sivu, jossa on koottuna meidän palvelujen lisäksi muita järjestöjä Keski-Suomen alueelta sekä verkossa tarjottavaa tukea ja apua. Voit käydä tutustumassa sivuun tästä.

Ensi- ja turvakotien liitto on laatinut tähtikuvion ensi- ja turvakotiyhdistysten tarjoamista palveluista hyvinvointialueilla. Tästä tähtikuviosta räätälöitiin oma kuvionsa kuvastamaan Ksetun tarjoamia palveluja Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Tähtikuvion näette tässä alla. 👇🏻


Viestintä

Hankevuoden aikana yhdessä viestinnän ammattilaisen kanssa päivitettiin yhdistyksen nettisivuja selkeämmäksi, jotta tieto löytyy helpommin ja sivujen päivittäminen käy sujuvammin. Yhdistyksen nettisivuille luotiin tapahtumakalenteri Lähellä.fi-sivuston leijukkeen avulla. Vuoden lopussa on perehdytetty kaksi yhdistyksen työntekijää nettisivujen sekä Lähellä-sivuston päivittämiseen. Tällä varmistetaan jatkossa sujuvampi ja ajantasaisempi viestintä yhdistyksen palveluista ja toiminnoista.

Hankkeen alussa Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnat sekä tapahtumat vietiin Lähellä.fi – sivustolle. Kävijämäärä marraskuussa 2023 kaikissa toiminta- ja tapahtumailmoituksissa oli yhteensä 963. Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n Instagram-tilin profiiliin lisättiin kesällä linkkipuu LinkTree-sovelluksen avulla. Tämä mahdollistaa Instagram-julkaisuissa seuraajien ohjaamisen nettisivuillemme lisätiedon pariin, mikä lisää seuraajien tietoisuutta tarjoamastamme toiminnasta. Linkkipuuta on katsottu 140 kertaa ja klikattu 68 kertaa.

Hankekoordinaattori on vuoden aikana ollut mukana erilaisissa tapahtumissa yksin sekä yhdessä yhdistyksen muiden työntekijöiden sekä vapaaehtoisten kanssa. Hankkeen näkökulmasta tapahtumissa on keskitytty yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseen sekä palvelujen tunnettavuuteen. Esimerkkeinä tällaisista tapahtumista voidaan mainita Yrttisuon perhepuiston Keväthulinat sekä Tyttöjen Talon Tyttöjen päivä -tapahtuma sekä Oranssit päivät -tapahtuma. Lähitapahtumien lisäksi hankekoordinaattori oli mukana Lähisuhdeväkivalta ilmiönä -webinaarin järjestämisessä vastaten markkinoinnista sekä digitaalisesta toteutuksesta. Webinaaria katsoi parhaimmillaan 198 henkilöä, mikä ylitti kaikki odotukset ja osoittaa markkinoinnin onnistuneen. Lisää webinaarista voit lukea täältä.

Sosiaalisen median viestintä

Yhdistyksen sosiaalisen median viestinnässä on aikaisemmin vahvasti hyödynnetty Facebookia. Hankkeessa keskityttiin kehittämään Instagramin sekä LinkedInin viestintää. Yhdistyksen Instagram-julkaisujen tavoittavuus(reach) on kasvanut vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna 118,7%. LinkedInissä ei ennen hanketta juurikaan ollut julkaisuja tai toimintaa. Vuoden 2023 aikana yhdistyksen LinkedIn-sivuilla on julkaistu ammattilaisille suunnattuja ajankohtaisia julkaisuja sekä esitelty kaikki yhdistyksen toiminnat. Vuoden aikana LinkedInissä jaetut julkaisut ovat saavuttaneet yhteensä 1905 katselukertaa ja yhdistyksen LinkedIn-sivua on käyty vuoden aikana katsomassa 76 kertaa. Hankkeen aikana on tuotettu paljon viestinnän materiaalia Canvalla. Nämä materiaalit on jaettu Ksetun henkilöstölle, jotta materiaalia voidaan jatkossa hyödyntää sosiaalisen median viestinnässä.

Hankkeen aikana on kasattu viestinnän tueksi materiaalipaketti sekä viestintäsuunnitelmapohja. Nämä materiaalit on jaettu henkilöstölle, jotka tuottavat sisältöä sosiaaliseen mediaan. Vuoden aikana hankekoordinaattori on myös tukenut ja auttanut ideoimaan sosiaalisen median sisältöä, jolla saadaan Ksetun arkea sekä toimintaa näkyväksi niin kansalaisille kuin ammattilaisille.

Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry ylläpitää viestintärinkiä Keski-Suomen järjestöille. Hankekoordinaattori kävi pitämässä viestintäringissä luennon aiheesta ”Sosiaalinen media järjestöjen viestinnässä”. Tällä tavalla osaamista jakamalla voimme rohkaista muita järjestöjä kokeilemaan erilaisia viestinnän keinoja ja löytämään uusia viestinnän tapoja, mikä edistää tietoisuutta järjestöjen tarjoamasta avusta.

Uudet toimintamallit

Ksetulla on ennen hanketta jo havaittu asiakkaiden tarve tukihenkilölle asiakkuuden aikana sekä sen jälkeen, ja pohdittu tukihenkilö-vapaaehtoistehtävää. Hankkeessa tartuttiin tähän henkilökunnan esiin nostamaan kehittämiskohteeseen ja lähdettiin selvittämään asiakkaiden tarpeita kyselyn avulla.

Jotta asiakkaat voivat saada oikea-aikaista ja riittävää tukea, tulee heidän tuen tarve kuulla ja tunnistaa. Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n asiakkaille tehtiin kysely SurveyPalin avulla, missä selvitettiin heidän tuen tarvettaan vapaaehtoistoimintojen kehittämistä silmällä pitäen. Kyselyn kautta nousi esiin teemoja, mitkä eniten pohdituttavat asiakkaita, minkälaista tukea he kaipaisivat arkeensa ja mikä auttaisi ylläpitämään turvallista arkea ja elämää. Hankekoordinaattori vieraili myös Olkkari-ryhmissä keskustelemassa asiakkaiden kanssa ja kuulemassa heidän tuen tarvettaan.

Eniten asiakkaat toivovat turvallista aikuista lapsilleen, sekä itselleen mahdollisuutta keskustella säännöllisesti toisen aikuisen kanssa. Asiakkaat toivoivat myös tukea asiointikäynneille, arjen askareisiin sekä esimerkiksi talous- sekä työasioiden pohtimiseen. Näiden pohjalta hankekoordinaattori koosti ehdotuksen kahdesta uudesta vapaaehtoistehtävästä; tukihenkilö aikuiselle sekä kummitoimintaa lapsille. Esitykset uusista vapaaehtoistehtävistä on toimitettu kansalaistoiminnantiimille, jotka jatkavat vapaaehtoistehtävien kehittämistä sekä toiminnan käynnistämistä.

Voit tutustua hankkeen alkuvuoden toimenpiteisiin ja tuloksiin lukemalla aikaisemman artikkelin täältä.